ផែនទីតំបន់ជនជាតិ

នេះគឺជាផែនទីបង្ហាញអំពីតំបន់ដែលមានជនជាតិ ដើមភាគតិចរស់នៅ

ដៃគូ