កម្មវិធីចុះបញ្ជីដីកម្មសិទ្ធិសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិច (CLTP)

program-CTLP

  • ដំណាក់កាលទី១៖ គាំទ្រសហគមន៍ដើម្បីទទួលបានការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
  • ដំណាក់កាលទី២៖ គាំទ្រសហគមន៍ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិជា នីតិបុគ្គល នៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
  • ដំណាក់កាលទី៣៖ គាំទ្រសហគមន៍ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីជាសមូហភាព
ដៃគូ