តម្លៃស្នូល

Campus UK មាន៤ឆមាសក្នុងមួយឆ្នាំ ការចាប់ផ្តើម និងការបញ្ចប់ឆមាសនីមួយៗ គឺមាននៅក្នុងកាលវិភាគដូចខាងក្រោមដូចជា៖

ដៃគូ