ទិសដៅ

ដើម្បី​ធានា​ថា​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​អាចយ​កគំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ផ្ទាល់ខ្លួន​រួម​មក​ជាមួយ​ភាពរឹងមាំ​ក្នុង​ភាពជា​ម្ចាស់​ ដើម្បី​រៀបចំ​ចងក្រង​ និង​ប្រមូល​ផ្តុំ​ការ​គាំពារ​មតិ​របស់​សមាជិក​សហគមន៍​ខ្លួន​ ដើម្បី​អនុ​ត្ត​ន៍​សិទ្ធិ​ជា​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​សង្គម​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​។

ដៃគូ