ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម

ទស្សនវិស័យ

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សធំដែលចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាមស្តង់ដា ដើម្បីធ្វើការ ដើម្បីរៀន រឺដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ សិស្សអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីអាយុ១៤ឆ្នាំឡើងទៅ។

បេសកកម្ម

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺផ្តោតលើចំណុចសំខាន់នៃភាសាអង់គ្លេសដូចជា ការនិយាយ ការសរសេរ ការអាន ការស្តាប់ ដោយរៀនតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់សកលវិទ្យាល័យ Cambridge មេរៀនក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងអាចអោយសិស្សានុសិស្សប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែងបានហើយគ្រូរបស់យើងដាក់កិច្ចការអោយសិស្សធ្វើជាប្រចាំ។

ដៃគូ